BIEŻĄCY ROCZNIK 2013

 • 25 (302)
 • 26 (304)

  POPRZEDNIE ROCZNIKI

 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis

  Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

  W tym dziale znajdą Państwo informacje, pliki i formularze potrzebne do złożenia pracy w celu opublikowania jej w naszym czasopiśmie

  Prace można wysyłać elektronicznie na adres podany obok, po prawej stronie.

  Prace powinny zawierać…

  Zasady kwalifikowania i recenzowania prac:

  1. 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
  2. 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  3. 3. Autorzy pracy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
  4. 4. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. Raz w roku redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących (w ostatnim numerze oraz
   na stronie internetowej).
  5. 5. Recenzja ma formę pisemną na formularzu, którego wzór znajduje się na tej stronie poniżej.
  6. 6. Praca zostaje zaakceptowana do druku wyłącznie po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji.
  7. 7. Główny autor przed wydaniem numeru otrzymuje tzw. „szczotkę” do korekty autorskiej, którą potwierdza stosownym oświadczeniem (druk znajduje się na tej stronie poniżej).
  8. 8. Każdy z autorów otrzymuje bezpłatny numer zeszytu z wydrukowaną pracą.
  9. 9. Redakcja pragnie uczulić głównych autorów nadsyłanych prac odnośnie zasad etycznego postępowania przy publikowaniu wyników badań. Szczególnie należy zwrócić uwagę na przypadki tzw. ang. ghostwriting i guest authorship.
   1. Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem (współautorem) publikacji. Tego rodzaju postępowanie jest przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów).

  Pliki do pobrania:

  Redakcja serii:

  Zootechnica

  tel. 91 449 68 02
  mail: redakcja.zootechnica@gmail.com
  ul. Doktora Judyma 10
  71-466 Szczecin

  Wydawca:

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  al. Piastów 17
  70-310 Szczecin