BIEŻĄCY ROCZNIK 2013

 • 25 (302)
 • 26 (304)

  POPRZEDNIE ROCZNIKI

 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis

  Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

  W tym dziale znajdą Państwo informacje, pliki i formularze potrzebne do złożenia pracy w celu opublikowania jej w naszym czasopiśmie

  Prace można wysyłać elektronicznie na adres podany obok, po prawej stronie.

  Prace powinny zawierać…

  Zasady kwalifikowania i recenzowania prac:

 • Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 • W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 • Autorzy pracy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. Raz w roku redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących (w ostatnim numerze oraz
  na stronie internetowej).
 • Recenzja ma formę pisemną na formularzu, którego wzór znajduje się na tej stronie poniżej.
 • Praca zostaje zaakceptowana do druku wyłącznie po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji.
 • Główny autor przed wydaniem numeru otrzymuje tzw. „szczotkę” do korekty autorskiej, którą potwierdza stosownym oświadczeniem (druk znajduje się na tej stronie poniżej).
 • Każdy z autorów otrzymuje bezpłatny numer zeszytu z wydrukowaną pracą.
 • Redakcja pragnie uczulić głównych autorów nadsyłanych prac odnośnie zasad etycznego postępowania przy publikowaniu wyników badań. Szczególnie należy zwrócić uwagę na przypadki tzw. ang. ghostwriting i guest authorship.

  Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem (współautorem) publikacji. Tego rodzaju postępowanie jest przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów).

 • Pliki do pobrania:

  Redakcja serii:

  Agricultura, Alimentaria, Piscaria

  tel. 91 449 64 04
  mail: fputs@zut.edu.pl
  ul. Słowackiego 17
  71-434 Szczecin

  Redakcja serii:

  Zootechnica

  tel. 91 449 68 02
  mail: redakcja.zootechnica@gmail.com
  ul. Doktora Judyma 10
  71-466 Szczecin

  Wydawca:

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  al. Piastów 17
  70-310 Szczecin